Statut

Stowarzyszenie na rzecz poprawy edukacji medycznej

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą „INSTYTUT DOSKONALENIA KLINICZNEGO STOWARZYSZENIE NA RZECZ POPRAWY EDUKACJI MEDYCZNEJ”.
 2. Stowarzyszenie może posługiwać się skrótami nazwy „INSTYTUT DOSKONALENIA KLINICZNEGO” oraz „IDK”. Stowarzyszenie może posługiwać się anglojęzyczną nazwą “INSTITUTE OF CLINICAL IMPROVEMENT - ASSOCIATION FOR IMPROVING MEDICAL EDUCATION” lub wersją skróconą “INSTITUTE OF CLINICAL IMPROVEMENT”.
 3. Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może działać również poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli odpowiednie przepisy prawa dopuszczają taką możliwość.
 4. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.
 6. Stowarzyszenia ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

§ 2
Misja Stowarzyszenia

 • Misją Stowarzyszenia jest stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz przestrzeni edukacyjnej pomiędzy lekarzami, farmaceutami oraz zawodami biomedycznymi mającej na celu wzrost wiedzy medycznej oraz podniesienie kompetencji zawodowych poprzez umożliwienie udziału w innowacyjnych projektach szkoleniowo-badawczych.

§ 3
Cele Stowarzyszenia

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. podnoszenie naukowego i specjalistycznego poziomu lekarzy, farmaceutów i innych zawodów biomedycznych,
  2. działalność naukowa i badawczo-rozwojowa, zwłaszcza w dziedzinie innowacji medycznych i nowoczesnych technologii,
  3. propagowanie postępów nauki wśród lekarzy, farmaceutów i innych zawodów biomedycznych
  4. zachęcanie i wdrażanie lekarzy, farmaceutów i innych zawodów biomedycznych do pracy naukowej,
  5. współdziałanie w doskonaleniu i specjalizacji lekarzy, farmaceutów i innych zawodów biomedycznych.
 2. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
  1. wykonywanie prac naukowych, badawczych i innych, prowadzonych samodzielnie lub we współpracy z wyższymi uczelniami i innymi jednostkami badawczymi oraz podmiotami gospodarczymi,
  2. współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu jej problemów - w szczególności z towarzystwami naukowymi, Ministerstwem Zdrowia, z Naczelną i Okręgowymi Izbami Lekarskimi/Aptekarskimi oraz ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników ochrony zdrowia,
  3. współdziałanie z właściwymi placówkami służby zdrowia, jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej oraz instytucjami naukowymi w zakresie rozwoju nauki i zawodu lekarza, farmaceuty i innych zawodów biomedycznych,
  4. udział w konsorcjach naukowych oraz tworzenie grupy/sieci powiązanych jednostek naukowych o podobnych celach działania w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej
  5. organizowanie posiedzeń, zjazdów i konferencji naukowych, wystaw i wycieczek naukowych,
  6. prowadzenie wykładów i kursów szkoleniowych, w tym internetowych,
  7. prowadzenie działalności wydawniczej
  8. współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania
  9. współpraca i utrzymywanie kontaktów naukowych z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą
  10. tworzenie innowacyjnych projektów/przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu podnoszenie kompetencji zawodów medycznych oraz biomedycznych
  11. realizowanie projektów/przedsięwzięć badawczo-rozwojowych przyczyniających się do rozwoju nauk medycznych, biomedycznych i pokrewnych z wytworzeniem innowacyjnych usług/produktów z możliwością ich późniejszej komercjalizacji
  12. inne działania realizujące cele statutowe.

§ 4
Członkostwo w Stowarzyszeniu

 1. Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się z chwilą podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu w poczet członków po uprzednim złożeniu deklaracji w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej, w tym poprzez wypełnienie formularza online. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków.
 2. Zarząd prowadzi rejestr wszystkich członków.
 3. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba inna niż osoba fizyczna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych,
  2. wspierających,
  3. honorowych.
 5. Członkiem wspierającym może zostać osoba deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
 6. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.
 7. Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają prawa głosu na Walnym Zebraniu, jak również biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach.
 8. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń.
 9. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 10. W zakresie nieuregulowanym powyżej prawa i obowiązki członków wspierających i honorowych są takie same jak członków zwyczajnych.

§ 5
Ustanie członkostwa

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:
 1. złożenia przez członka rezygnacji z członkostwa w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej,
 2. podjęcia uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia – w przypadkach określonych w Statucie, >
 3. śmierci członka.

§ 6
Wykluczenie członka

Zarząd w drodze uchwały może wykluczyć członka ze Stowarzyszenia w następujących przypadkach:
 1. w razie naruszenia Statutu,
 2. w razie działania na szkodę Stowarzyszenia,
 3. w razie zalegania w zapłacie składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
 4. z powodu powtarzającego się niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 5. w razie utraty praw publicznych na mocy prawomocnego wyroku sądu.

§ 7
Prawa członków Stowarzyszenia

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
 1. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w bieżących pracach Stowarzyszenia,
 3. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia,
 4. uzyskiwania informacji o działalności Stowarzyszenia,
 5. zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia.

§ 8
Obowiązki członka Stowarzyszenia

Członek Stowarzyszenia ma obowiązek:
 1. czynnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia,
 2. przestrzegania postanowień Statutu,
 3. przestrzegania uchwał podejmowanych przez organy Stowarzyszenia,
 4. regularnego opłacania składek członkowskich w przypadku wprowadzenia składki członkowskiej, przy czym Zarząd może zwolnić członków wspierających z obowiązku opłacania składki członkowskiej lub określić ją w innej wysokości.

§ 9
Organy Stowarzyszenia

Organami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd
 3. Komisja Rewizyjna
 4. Rada Naukowa

§ 10
Walne Zebranie

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest walne zebranie członków Stowarzyszenia, zwane w niniejszym Statucie Walnym Zebraniem.
 2. W sprawach, w których Statut nie określa właściwości innych organów Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał należy do Walnego Zebrania.
 3. Do zakresu kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:
  1. rozpatrywanie i zatwierdzanie bilansu oraz sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  2. uchwalanie Statutu i dokonywanie jego zmian,
  3. wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zebrania są podejmowane większością 2/3 głosów.
 5. Do odbycia Walnego Zebrania i podjęcia uchwał konieczna jest obecność co najmniej 50% członków Stowarzyszenia posiadających prawo głosu.
 6. Walne Zebranie zwołuje Zarząd. Uchwały w trybie określonym w ust. 9 – 14 mogą być podejmowane również z inicjatywy członków Stowarzyszenia bez zwołania Walnego Zebrania przez Zarząd.
 7. Walne Zebranie zwołuje się za pomocą listów wysłanych pocztą elektroniczną co najmniej dwa tygodnie przed terminem Walnego Zebrania.
 8. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zebrania oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.
 9. Uchwały Walnego Zebrania pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania mogą być podejmowane w drodze korespondencyjnej – pocztą elektroniczną lub pisemnie.
 10. Uchwały podjęte w drodze korespondencyjnej są skuteczne, jeśli w głosowaniu korespondencyjnym weźmie udział co najmniej 50% członków posiadających prawo głosu, a do wszystkich członków posiadających prawo głosu został uprzednio wysłany pocztą elektroniczną lub pisemnie (na adres poczty elektronicznej lub adres do doręczeń podawany wraz z deklarację członkowską bądź odrębnie w formie pisemnej, dokumentowej lub elektronicznej) projekt uchwały, która ma zostać podjęta wraz ze wskazaniem terminu, do którego głosy powinny zostać oddane oraz wraz z adresem poczty elektronicznej lub adresem do doręczeń, na który należy przesłać oddany głos.
 11. Możliwe jest oddanie części głosów pocztą elektroniczną a części głosów – pisemnie.
 12. Uchwały Walnego Zebrania mogą być podejmowane pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zebrania również w przypadku, gdy wszyscy członkowie Stowarzyszenia są obecni, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zebrania lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
 13. Możliwości głosowania korespondencyjnego nie stosuje się w przypadku, gdy przepisy prawa bądź niniejszy Statut wymagają głosowania tajnego.
 14. Jeżeli nie wszyscy członkowie podali adresy poczty elektronicznej i/lub adresy do doręczeń, głosowania korespondencyjnego nie można przeprowadzić.

§ 11
Zarząd

 1. Do zakresu kompetencji Zarządu należy:
  1. ustalanie kierunków działania Stowarzyszenia,
  2. realizacja celów Stowarzyszenia,
  3. prowadzenie spraw Stowarzyszenia, w tym podejmowanie decyzji o realizacji projektów oraz udział w ich realizacji,
  4. reprezentacja Stowarzyszenia na zewnątrz, w tym zaciąganie wszelkich zobowiązań i przyjmowanie oświadczeń,
  5. uchwalanie budżetu,
  6. organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
  7. prowadzenie gospodarki finansowej i zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, jak również prowadzenie w tym zakresie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym sprawozdań,
  8. zwoływanie Walnego Zebrania,
  9. określanie wysokości składki członkowskiej oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  10. zatrudnianie i zwalnianie pracowników i współpracowników (w tym zleceniobiorców i wykonawców w ramach umów o dzieło) Stowarzyszenia,
  11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych,
  12. powoływanie, koordynowanie i likwidacja działalności sekcji, komisji, oddziałów i innych wewnętrznych jednostek, a także powoływanie i odwoływanie ich kierowników i członków,
  13. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia lub odmowy przyjęcia członków,
  14. podejmowanie uchwał w sprawie wykluczenia członków,
  15. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków,
  16. rozpatrywanie sporów między członkami powstałych na tle działalności Stowarzyszenia,
  17. prowadzenie rejestru wszystkich członków,
  18. podejmowanie uchwał w sprawie ustanawiania i odbierania członkostwa honorowego,
  19. powoływanie i odwoływanie Rady Naukowej,
  20. uchwalanie regulaminu Rady Naukowej i określanie kierunków jej działania,
  21. podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji, w tym organizacji międzynarodowych,
  22. ustanawianie pieczęci, odznak i innych oznaczeń Stowarzyszenia.
 2. Do składania oświadczeń w imieniu Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu. W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia składa jedyny członek Zarządu.
 3. Zarząd składa się z od jednego do sześciu członków. Walne Zebranie może spośród członków Zarządu wybrać Prezesa, Wiceprezesa, jak również może określić inne funkcje członków Zarządu.
 4. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród członków Stowarzyszenia lub spoza ich grona.
 5. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zebrania.
 6. 6. Członkowie Zarządu są powoływani na okres 5 lat na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Zarządu powołanych w trakcie kadencji ustaje z końcem wspólnej kadencji, o której mowa w zdaniu pierwszym. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje.
 7. 7. Mandat członka zarządu wygasa wskutek:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji,
  3. odwołania ze składu Zarządu, przy czym członek Zarządu może być odwołany jedynie z ważnych powodów,
  4. upływu okresu kadencji.
 8. W przypadku upływu okresu kadencji członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowego Zarządu.
 9. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Stowarzyszenia.
 10. Każdy członek Zarządu może prowadzić bez uprzedniej uchwały Zarządu sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Stowarzyszenia.
 11. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w ust. 10, choćby jeden z pozostałych członków Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu lub jeżeli sprawa przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, wymagana jest uprzednia uchwała Zarządu.
 12. Uchwały zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Zarządu mogą zapadać również w formie określonej w § 10 ust. 9 - 14.
 13. W umowach między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporach z nim Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wskazany w uchwale tego organu lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zebrania.
 14. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją. Walne Zebranie może przyznać takie wynagrodzenie oraz określić jego wysokość i termin wypłaty.
 15. W przypadku, gdy liczba członków Zarządu spadnie poniżej minimalnej liczby określonej Statutem, Walne Zebranie powołuje członków Zarządu. W przypadku braku zwołania Walnego Zebrania uchwały mogą być podejmowane w trybie określonym w § 10 ust. 9 – 14.

§ 12
Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy w szczególności:
  1. kontrola realizacji uchwał Walnego Zebrania,
  2. kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Stowarzyszenia,
  3. ocena bilansu i sprawozdania Zarządu oraz przedkładanie Walnemu Zebraniu wniosków w tym zakresie.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z od jednego do trzech członków. Walne Zebranie może spośród członków Komisji Rewizyjnej wybrać Przewodniczącego, jak również może określić inne funkcje członków Komisji Rewizyjnej.
 4. Do Komisji Rewizyjnej mogą być powołane osoby spośród członków Stowarzyszenia lub spoza ich grona.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej jest powoływany i odwoływany uchwałą Walnego Zebrania.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Członkowie Komisji Rewizyjnej są powoływani na okres 5 lat na okres wspólnej kadencji. Kadencja członków Komisji Rewizyjnej powołanych w trakcie kadencji ustaje z końcem wspólnej kadencji, o której mowa w zdaniu pierwszym. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą być powoływani na kolejne kadencje.
 8. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji,
  3. odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej,
  4. upływu okresu kadencji.
 9. W przypadku upływu okresu kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej pełnią swoją funkcję do dnia wyboru nowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów. Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą zapadać również w formie określonej w § 10 ust. 9 – 14.
 11. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 13
Rada Naukowa

 1. Rada Naukowa jest fakultatywnym organem doradczym Stowarzyszenia.
 2. Rada Naukowa składa się z jednego lub większej ilości członków.
 3. Rada Naukowa jest powoływana i odwoływana przez Zarząd.
 4. Członkowie Rady Naukowej są powoływani na czas nieoznaczony.
 5. 5. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa wskutek:
  1. śmierci,
  2. rezygnacji,
  3. odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej.
 6. Rada Naukowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd.

§ 14
Majątek Stowarzyszenia

 1. Majątek Stowarzyszenia służy finansowaniu działalności statutowej Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich,
  2. darowizn,
  3. spadków i zapisów,
  4. dochodów z własnej działalności,
  5. dochodów z majątku Stowarzyszenia,
  6. ofiarności publicznej,
  7. dotacji.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 4. 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
  1. 72.19.Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH,
  2. 72.11.Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII
  3. 74.90.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
  4. 58.11.Z WYDAWANIE KSIĄŻEK
  5. 58.13.Z WYDAWANIE GAZET
  6. 58.14.Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW
  7. 58.19.Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
  8. 62.01.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
  9. 62.02.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
  10. 63.12.Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH
  11. 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
  12. 85.59.B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
 5. Wszelkie środki pieniężne, powinny być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.
 6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 7. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 15
Zmiana Statutu

Zmiana Statutu może zostać dokonana uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 3/4 głosów przy udziale co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 16
Rozwiązanie Stowarzyszenia

 1. Stowarzyszenie może być rozwiązane uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością 3/4 głosów przy udziale co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.
 2. W razie rozwiązania się Stowarzyszenia na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 1, likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, jeżeli uchwała Walnego Zebrania nie będzie stanowić inaczej.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.