Cele

Stowarzyszenie na rzecz poprawy edukacji medycznej

Celem Stowarzyszenia jest:

  • Podnoszenie naukowego i specjalistycznego poziomu wiedzy lekarzy, farmaceutów i innych zawodów biomedycznych.
  • Działalność naukowa i badawczo-rozwojowa, zwłaszcza w dziedzinie innowacji medycznych i nowoczesnych technologii.
  • Propagowanie postępów nauki wśród lekarzy, farmaceutów i innych zawodów biomedycznych.
  • Zachęcanie i wdrażanie lekarzy, farmaceutów i innych zawodów biomedycznych do pracy naukowej.
  • Współdziałanie w doskonaleniu i specjalizacji lekarzy, farmaceutów i innych zawodów biomedycznych.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:

Wykonywanie prac naukowych, badawczych i innych, prowadzonych samodzielnie lub we współpracy z wyższymi uczelniami i innymi jednostkami badawczymi oraz podmiotami gospodarczymi,

Współdziałanie w organizowaniu ochrony zdrowia i rozwiązywaniu jej problemów - w szczególności z towarzystwami naukowymi, Ministerstwem Zdrowia, z Naczelną i Okręgowymi Izbami Lekarskimi/Aptekarskimi oraz ze związkami zawodowymi zrzeszającymi pracowników ochrony zdrowia,

Współdziałanie z właściwymi placówkami służby zdrowia, jednostkami organizacyjnymi gospodarki narodowej oraz instytucjami naukowymi w zakresie rozwoju nauki i zawodu lekarza, farmaceuty i innych zawodów biomedycznych,

Udział w konsorcjach naukowych oraz tworzenie grupy/sieci powiązanych jednostek naukowych o podobnych celach działania w zakresie niezbędnym do prowadzenia działalności statutowej,

Organizowanie posiedzeń, zjazdów i konferencji naukowych, wystaw i wycieczek naukowych,

Prowadzenie wykładów i kursów szkoleniowych, w tym internetowych,

Prowadzenie działalności wydawniczej

Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania

Współpraca i utrzymywanie kontaktów naukowych z pokrewnymi stowarzyszeniami w kraju i za granicą,

Tworzenie innowacyjnych projektów/przedsięwzięć edukacyjnych mających na celu podnoszenie kompetencji zawodów medycznych oraz biomedycznych,

Realizowanie projektów/przedsięwzięć badawczo- rozwojowych przyczyniających się do rozwoju nauk medycznych, biomedycznych i pokrewnych z wytworzeniem innowacyjnych usług/produktów z możliwością ich późniejszej komercjalizacji,

Inne działania realizujące cele statutowe.